Loading...

שירות לאומי באח"י

מיונים מוקדמים לתקני תש"פ

הרשמה

מובילים בעשייה

מצמיחים עתיד משותף

(לחצו עלי)

קליטת עליה ומסגרות תמיכה לילדי עולים המצויים בסיכון

קראו עוד גלריה

(לחצו עלי)

העצמה כלכלית לצעירות מנותקות מהמגזר האתיופי ופליטות המגזר החרדי

קראו עוד גלריה

(לחצו עלי)

מפגש כנה ואנושי: בנות שירות לאומי בתיכונים ממלכתיים

קרא עוד גלריה

Loading...

מאגר מערכים חדש

אתר משודרג לבת השירות

my.achy.org.il

זהות יהודית-ישראלית

עמותת אח"י חרתה על דגלה את משולש המטרות זהות, עצמאות ושותפות, היא מפעילה עשרות פרוייקטים ברחבי הארץ שמתבססים בעיקר על רוח ההתנדבות והעשייה של בנות שירות לאומי.

המשך קריאה: זהות יהודית-ישראלית

$(window).scroll(function() { $(".slideanim").each(function(){ var pos = $(this).offset().top; var winTop = $(window).scrollTop(); if (pos < winTop + 600) { $(this).addClass("slide"); } }); });